Klasztor OO. Bernardynów i Parafia
Wniebowzięcia NMP w Warcie

MULTIMEDIA

Kancelaria Parafialna

    Kancelaria parafialna czynna w dni powszednie, po Mszy św. wieczornej. 

    W sprawach pogrzebu prosimy o kontakt pod nr tel.

    504 471 705 lub (043) 829-40-74

    Wykaz doku­men­tów potrzeb­nych do  sakra­men­tów świę­tych i katolick­iego pogrzebu

    CHRZEST:

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu koś­ciel­nego rodziców
 • dane o rodz­i­cach chrzest­nych (imiona, nazwiska, wiek, zawód, adres)
 • zaświad­cze­nie z parafii zamieszka­nia rodz­iców chrzest­nych o praktykowaniu wiary
 • zgoda proboszcza jeśli to chrzest dziecka z innej parafii

    BIERZMOWANIE:

 • metryka chrztu
 • zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie szkol­nej lub ostat­nie świadectwo katechizacji
 • zgoda proboszcza jeśli kandydat jest z innej parafii

    PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA:

 • metryka chrztu dziecka
 • zgoda proboszcza jeśli dziecko zamieszkuje z rodzicami w innej parafii

    MAŁŻEŃSTWO:

 • metryka chrztu* z wpisem o udzielonym sakramencie bierzmowania  (metryka jest ważna 3 miesiące od wydania)
 • dowód oso­bisty
 • ostat­nie świadectwo z religii
 • zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie przedmałżeńskiej i poradni życia rodzinnego
 • zaświad­cze­nie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub koś­cielny pocią­gał za sobą skutki cywilno-prawne — tzw.         ślub konko­rda­towy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 • licencja z parafii jeśli nasza parafia nie jest miejscem zamieszkania jednego z nupturientów

    *metrykę należy odebrać w parafii, gdzie został udzielony sakrament chrztu, a nie w parafii zamieszkania.

    POGRZEB KATOLICKI:

 • akt zgonu
 • zaświad­cze­nie o udzie­le­niu sakra­mentu chorych i wiatyku (Komu­nii Świętej) . Jeżeli zgon nastąpił poza parafią lub w szpi­talu wys­tawia zaświadczenie kapłan który udzielił sakramentów.
 • zgoda proboszcza jeśli zmarły mieszkał w innej parafii